Buxtonioides gjeliensis (Ivanov, 1935)
Buxtonioides gjeliensis (Ivanov, 1935)

Click on image to Go-Back

Buxtonioides gjeliensis (Ivanov, 1935) - brachiopod - Pennsylvanian - Gzhelian Stage