Parajuresania tastubensis (Tschernyshev)
Parajuresania tastubensis (Tschernyshev)

Click on image to Go-Back

Parajuresania
tastubensis (Tschernyshev)
- brachiopod - Pennsylvanian - Gzhelian Stage