Stenoscisma gjelis Lazarev, 1975
Stenoscisma gjelis Lazarev, 1975

Click on image to Go-Back

Stenoscisma gjelis Lazarev, 1975 - brachiopod - Pennsylvanian - Gzhelian Stage