Pemmatites macroporus Dunikowski, 1884

Click on image to magnify
Click Here to Go-Back

Pemmatites macroporus Dunikowski, 1884 - sponge - Pennsylvanian - Gzhelian Stage