Edestus sp.
shark tooth

Edestus sp.  
Edestus sp.

General abundance:  Rare

Go-Back
Phylum Chordata (shark & bony fish)
Fossil Menu